مقاله عزت نفس و عملکرد تحصیلی

بررسي رابطه ميزان برخورداري از مهارتهاي زندگي و عزت نفس با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان چكيده هدف اين پژوهش بررسي رابطه ميزان برخورداري از مهارت هاي زندگي و عزت نفس با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي شهر كرج مي باشد. نمونه اين پژوهش متشكل از 200 دانش آموز […]