مقاله بررسی نقش تعارض والدین در سازگاری فرزندان

چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی، نقش تعارض والدين در سازگاري فرزندان ) ، پرخاشگري، سالمت روان( انجام شده است.جامعه آماري اين پژوهش را دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمايی تشکیل می دهند. روش نمونه گیري اين تحقیق به صورتتصادفی می باشد. ابزارهاي اندازه گیري شامل: پرسشنامه مقیاس تاکتیک هاي حل تعارض پدر و مادر، پرسشنامه پرخاشگري،پرسشنامه […]