مقاله تنظیم هیجان

بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی دانش آموزان چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی دانش آموزان می باشد. جامعه، نمونه و روش نمونه گيري: جامعه آماري اين تحقيق شامل 652124 نفر دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه اول در شهر تهران است […]