مقاله پيشگيری از اهمال کاری تحصيلی و درمان آن

اهمال کاری یکی ازعوامل تأثيرگذار در عملکرد تحصيلی دانش آموزان است. اهمال کاری تحصيلی بيانگر تأخير در فعاليتهای تحصيلی است کهمیتواند عمدی، اتفاقی و یا عادتی بوده و با عوامل متعددی مرتبط باشد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اهمال کاری تحصيلی میباشد. روشپژوهش توصيفی-کتابخانه ای میباشد. یافته ها نشان داد که برای کاهش اهمال […]