مقاله بیش فعالی

تاثیر درمان عصب روانشناختی (تمرینات یکپارچگی حسی – حرکتی) بر کاهش نشانه های بیش فعالی و نارسایی توجه در کودکان دختر مبتلا به ADHD چکیده پژوهش حاضر با هدف تاثیر درمان عصب روانشناختی (یکپارچگی حسی – حرکتی) بر کاهش نشانه های بیش فعالی و نارسایی توجه در کودکان دختر مبتلا به ADHD انجام شده است. […]