مقاله پيشگيری از اهمال کاری تحصيلی و درمان آن

اهمال کاری یکی ازعوامل تأثيرگذار در عملکرد تحصيلی دانش آموزان است. اهمال کاری تحصيلی بيانگر تأخير در فعاليتهای تحصيلی است کهمیتواند عمدی، اتفاقی و یا عادتی بوده و با عوامل متعددی مرتبط باشد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اهمال کاری تحصيلی میباشد. روشپژوهش توصيفی-کتابخانه ای میباشد. یافته ها نشان داد که برای کاهش اهمال […]

مقاله بررسی نقش تعارض والدین در سازگاری فرزندان

چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی، نقش تعارض والدين در سازگاري فرزندان ) ، پرخاشگري، سالمت روان( انجام شده است.جامعه آماري اين پژوهش را دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمايی تشکیل می دهند. روش نمونه گیري اين تحقیق به صورتتصادفی می باشد. ابزارهاي اندازه گیري شامل: پرسشنامه مقیاس تاکتیک هاي حل تعارض پدر و مادر، پرسشنامه پرخاشگري،پرسشنامه […]

مقاله مشکلات هیجانی

بررسی مدل ساختاری نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و کمالگرایی در پیش بینی مشکلات هیجانی در دانش آموزان چکیده زمینه: پژوهش­های زیادی درباره  ارتباط راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی انجام شده است، اما نقش این راهبردها در پیش بینی  مشکلات هیجانی مورد غفلت واقع شده است.  هدف:  بررسی مدل […]

مقاله عزت نفس و عملکرد تحصیلی

بررسي رابطه ميزان برخورداري از مهارتهاي زندگي و عزت نفس با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان چكيده هدف اين پژوهش بررسي رابطه ميزان برخورداري از مهارت هاي زندگي و عزت نفس با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي شهر كرج مي باشد. نمونه اين پژوهش متشكل از 200 دانش آموز […]

مقاله تنظیم هیجان

بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی دانش آموزان چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی دانش آموزان می باشد. جامعه، نمونه و روش نمونه گيري: جامعه آماري اين تحقيق شامل 652124 نفر دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه اول در شهر تهران است […]

مقاله بیش فعالی

تاثیر درمان عصب روانشناختی (تمرینات یکپارچگی حسی – حرکتی) بر کاهش نشانه های بیش فعالی و نارسایی توجه در کودکان دختر مبتلا به ADHD چکیده پژوهش حاضر با هدف تاثیر درمان عصب روانشناختی (یکپارچگی حسی – حرکتی) بر کاهش نشانه های بیش فعالی و نارسایی توجه در کودکان دختر مبتلا به ADHD انجام شده است. […]