شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

مقاله پيشگيری از اهمال کاری تحصيلی و درمان آن

اهمال کاری یکی ازعوامل تأثيرگذار در عملکرد تحصيلی دانش آموزان است. اهمال کاری تحصيلی بيانگر تأخير در فعاليتهای تحصيلی است که
میتواند عمدی، اتفاقی و یا عادتی بوده و با عوامل متعددی مرتبط باشد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اهمال کاری تحصيلی میباشد. روش
پژوهش توصيفی-کتابخانه ای میباشد. یافته ها نشان داد که برای کاهش اهمال کاری و پيامدهای منفی آن شناخت عوامل مرتبط با اهمال کاری و
عملکرد تحصيلی و عوامل مؤثر بر آن لازم است.

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید