شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

مادر که شدی، چه تجربه ایی رو داشتی؟

مـادر که شدم معنی دلشـوره را فهمیدم

👩‍👦‍👦مادر که شدم فهمیدم فقط یک نفر در دنیاست که حاضری تمام جانت را دو دستی تقدیم آن کنی و او خراشی برندارد.

 

 

 

 

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید