شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

شما روی فرزندانتان چه برچسب‌هایی می‌زنید؟

قضاوت خود کودک بخاطر یک رفتار اشتباه کار درستی نیست .

 

 

 

 

 

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید