شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

بهترین عکس العمل به رفتارهای اشتباه کودکان

از همه مهتر اینکه :
دائم به کودک تذکر ندهید که دستت را در بیار،
چون حساسیت شما سبب اضطراب او می شود
و تشدید و تکرار آن رفتار.

💢گاهی علت اصلی این رفتارها اضطراب است،
پس اگر ادامه دار بود از روانشناس کمک بگیرید.

 

 

 

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید