شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

اشتباهات والدین در تربیت کودکان

مقایسه کردن کودک:مقایسه کردن کودک باعث میشود حس کم ارزشی، سرخوردگی، و به درد نخوری به کودک منتقل شود.
هر کودک، استعداد و ویژگی های رفتاری خاص خود را دارد.

ترور شخصیت کودکان : در انتقاد از کودک، تنها کار اشتباه اورا مورد انتقاد قرار دهیدنه خود کودک را.

 

 

 

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید