مقاله مشکلات هیجانی

بررسی مدل ساختاری نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و کمالگرایی در پیش بینی مشکلات هیجانی در دانش آموزان چکیده زمینه: پژوهش­های زیادی درباره  ارتباط راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی انجام شده است، اما نقش این راهبردها در پیش بینی  مشکلات هیجانی مورد غفلت واقع شده است.  هدف:  بررسی مدل […]